logo

Informace o zpracovávání osobních údajů ve společnosti LINET spol. s r.o.

Vážení klienti, vážení zájemci o naše produkty, vážení specialisté ve zdravotnictví,

účelem tohoto dokumentu je poskytnout vám informace o tom, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji v rámci našich marketingových aktivit a vývoje nových produktů. Tento dokument odpovídá na veškeré otázky v ohledu zpracovávání vašich osobních údajů a představuje obecné zásady ochrany dat, jimiž se řídíme, jakož i vaše zákonná práva.  

Pokud máte v souvislosti s osobními údaji jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu [email protected]om nebo osobně na adrese Želevčice 5, Slaný, 274 01, Česká Republika.

Informace o správci

Správcem vašich osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) jsme my, společnost L I N E T spol. s r.o. Naše společnost je součástí mezinárodní skupiny LINET Group SE, do které patří další výrobci zdravotnických produktů a naše pobočky v jednotlivých státech. Tyto společnosti mohou provádět zpracování vašich osobních údajů v roli zpracovatele či společných správců.

Zásady zpracování osobních údajů

Zákonnost a transparentnost

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě několika zákonných titulů. Pokud jsme společně uzavřeli smlouvu nebo o ní zatím jen jednáme, související zpracování vašich údajů spadá pod právní titul plnění smlouvy. Bez vašich některých osobních údajů bychom se obešli, jejich zpracování po nás ale vyžadují další zákony, takové údaje tedy zpracováváme na základě naší právní povinnosti.  

Pokud jsme spolu již uzavřeli smlouvu, snažíme se, abyste z našich produktů získali maximální užitek. Proto vám například posíláme newslettery s produktovými tipy, pozvánky na školení a veletrhy a řadu dalších užitečných informací. Čas od času se s vámi také může spojit náš obchodní zástupce, a nabídnout vám vhodné rozšíření či úpravy produktu. Toto vše se děje na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud nejste naším zákazníkem a přesto vám posíláme naše newslettery, děje se tak na základě souhlasu, který jste nám udělili. Ten jste mohli vyjádřit zde na webu, na sociálních sítích či na výstavách a konferencích.  

Informace o konkrétním způsobu zpracování osobních údajů naleznete v tomto dokumentu, v příslušných Informacích o zpracovávání osobních údajů anebo textu souhlasu tam, kde je souhlas použitým právním základem.

Účel zpracování

Veškeré údaje, které zpracováváme, jsou zpracovávány za jasně stanoveným účelem. Přehled účelů, se kterými pracujeme, naleznete níže. Osobní údaje, u kterých již pominul účel zpracování, vždy mažeme nebo anonymizujeme.

Minimalizace a přesnost údajů

Zpracováváme jen ty údaje, které opravdu potřebujeme k danému účelu. Čas od času se vás zeptáme na aktualizaci vašich údajů, díky čemuž zajišťujeme, že budou vždy přesné.

Omezení doby

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu uvedenou v konkrétním textu souhlasu. Pokud je právním základem plnění smlouvy, zpracováváme vaše údaje po dobu trvání smlouvy. Poté můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu (např. pro vlastní evidenci obchodních případů či pro možnost obrany v případě právního sporu), a to zpravidla po dobu 5 let po ukončení smlouvy. Zpracování na základě právní povinnosti vychází z jednotlivých právních předpisů, které stanovují konkrétní lhůty.

Integrita a důvěrnost

Zpracování vašich osobních údajů probíhá převážně v elektronické podobě. Veškeré systémy jsou pravidelně testovány a zabezpečeny proti náhodnému úniku dat. Všichni zaměstnanci společnosti LINET, kteří pracují s vašimi údaji, jsou pečlivě proškoleni prostřednictvím našich interních směrnic.

Veškeré papírové dokumenty jsou zabezpečeny a pracovníci jsou rovněž proškoleni, jakým způsobem mají s těmito materiály nakládat.

Účely zpracovávání osobních údajů

Zpracovávání údajů bez vašeho souhlasu

Zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu probíhá v těchto situacích:

 1. Uzavření a plnění smlouvy nebo jednání o smlouvě Abychom spolu mohli jednat o spolupráci a uzavřít smlouvu, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Tato situace nás opravňuje využít tyto údaje pouze pro účely jednání a uzavření smlouvy.
 2. Zasílání newsletteru a nabídek Pokud jsme společně uzavřeli smlouvu, posíláme vám na základě našeho oprávněného zájmu produktové tipy a nabídky. Od této komunikace se můžete kdykoliv odhlásit.
 3. Produktová školení
 4. Ochrana našich práv
  1. Prevence podvodného jednání
  2. Předcházení vzniku škodu na našem majetku
  3. Vymáhání pohledávek, vedení soudních a jiných sporů

Zpracovávání údajů na základě vašeho souhlasu

Zpracování vašich údajů na základě souhlasu je dobrovolné. Pokud souhlas neudělíte, nebude nijak ovlivněno smluvní plnění. Na základě vašeho souhlasu realizujeme tyto aktivity:

 1. Péče o klienty – aktivity, které nejsou předmětem plnění smlouvy a nelze je považovat za náš oprávněný zájem
 2. Výzkum trhu
 3. Vývoj a rozvoj našich produktů
 4. Nabízení produktů a služeb

Zdroje údajů

Osobní údaje získáváme zejména přímo od vás, v rámci jednání o smlouvě nebo udělení souhlasu. V některých případech čerpáme z veřejně dostupných zdrojů či od třetích osob oprávněných s vašimi údaji nakládat a předat je nám.

Rozsah údajů

Pro výše uvedené účely zpracováváme následující vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, pracovní pozice, společnost, telefonní číslo, e-mailová adresa) a dále:

 • pro účely vývoje našich produktů: informace o vašem vzdělání, datum narození
 • pro účely produktových školení: účast na školení, výsledek testu

Způsob zpracování

Osobní údaje zpracováváme převážně v elektronické podobě v k tomu určených informačních systémech naší společnosti. Vaše údaje zpracovávají naši zaměstnanci a dále třetí osoby - zpracovatelé, s nimiž jsme uzavřeli písemné smlouvy zaručující stejnou úroveň ochrany soukromí, jakou poskytujeme my sami.   

Předávání osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především v České republice a dále v dalších státech Evropské unie (EU). Ačkoliv naše skupina LINET Group SE působí i mimo státy EU, osobní údaje evropských zákazníků mimo Evropskou unii nepředává.

Vaše práva

Odvolání souhlasu

Pro některé účely smíme vaše osobní údaje zpracovávat jen na základě vašeho souhlasu. Tento souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v textu příslušného souhlasu anebo prostřednictvím výše uvedeného kontaktu. Pokud svůj souhlas odvoláte, vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat pro daný účel. Vaše osobní údaje přesto mohou být zpracovávány k jiným účelům, kterou jsou založeny na jiných právních základech.

Právo na přístup

Kdykoliv po nás můžete požadovat informace o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme. Vaši žádost vyřídíme bezplatně a bezodkladně. V rámci vašeho práva na přístup vám poskytneme i kopii vašich osobních údajů, které zpracováváme.

Právo na opravu a omezení zpracování

Pokud jakýkoliv svůj osobní údaj shledáte jako zastaralý nebo nesprávný, máte právo požadovat opravu těchto údajů a zastavení zpracování do doby provedení opravy. Stejně tak nás můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů pro vybrané účely.

Právo na výmaz

Můžete po nás požadovat vymazání svých osobních údajů. V případě souhlasu žádost o výmaz údajů bude považována za odvolání vašeho souhlasu, v případě jednání o smlouvě tato žádost povede k ukončení tohoto jednání.  

Právo vznést námitku

Proti zpracování založenému na právním základě oprávněného zájmu (viz výše) můžete kdykoliv vznést námitku. Týká-li se námitka zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely nadále zpracovány. V ostatních případech budeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze tehdy, prokážeme-li závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Další informace

V případě jakýchkoliv pochybností o zpracovávání osobních údajů se na nás můžete obrátit se žádostí o vysvětlení. Obrátit se můžete se stížností případně i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informační memorandum

Tento dokument je účinný ke dni 25. 5. 2018. Aktuální znění tohoto dokumentu je uveřejněno na webu www.linet.com.