logo

Ochrana životního prostředí a lidského zdraví, v souvislosti s našimi produkty, hraje v udržitelném environmentálním managementu společnosti LINET významnou roli. Klademe velký důraz na dodržování předpisů zakazujících, resp. omezujících používat určité nebezpečné látky (např. REACH, RoHS) a řízení uhlíkové stopy.

REACH – registrace, hodnocení a povolování chemických látek Společnost LINET implementovala povinnosti v nařízení REACH, které také stanovuje každému účastníkovi dodavatelského řetězce určité povinnosti. Naše výrobky rovněž spadají do působnosti tohoto nařízení, a proto požadujeme od našich dodavatelů prohlášení o plnění nařízení REACH, abychom mohli i my prohlásit naše výrobky za bezpečné.

RoHS – omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ). Společnost LINET pečlivě sleduje vývoj v oblasti RoHS a pohotově reaguje na veškeré změny těchto požadavků. Směrnice RoHS úzce souvisí se Směrnicí o likvidaci elektrických a elektronických zařízeních (WEEE), která stanovuje cíle, které mají vyřešit problém velkého množství toxického elektronického odpadu.

Jedním z klíčových indikátorů udržitelného rozvoje je uhlíková neutralita. Společnost LINET zahájila projekt uhlíková stopa. Součástí jsou cíle k snižování emisí CO2 a ostatních skleníkových plynů uvolněných během životního cyklu produktu či služby, našeho života nebo jedné cesty apod.

Společnost každoročně zveřejňuje Zprávu o vlivu na životní prostředí, prostřednictvím které informuje veřejnost o svém přístupu a dosažených výsledcích v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Tyto zprávy sledují prostřednictvím kvantifikovaných ukazatelů působení společnosti na všechny složky životního prostředí a dokumentují vývoj v jednotlivých letech. Naše společnost LINET je zapsána do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů, pod registračním číslem 0322/500/2438/10. Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení společnost LINET řeší ve spolupráci s firmou REMA Systém.

Zpráva o vlivu LINET na zdraví, bezpečnost a životní prostředí 2022

Certifikát Zelená firma