logo

Společnost LINET v rámci svých aktivit dlouhodobě usiluje o co nejširší aplikaci principů společensky odpovědného podnikání. Na lokální úrovni se firma soustředí především na podporu vzdělávání a zaměstnanosti a celkový rozvoj domovského, slánského regionu.

Podpora školství

LINET velmi intenzivně spolupracuje se středními školami – studenti se zájmem o praxi zde mají otevřené dveře a nezřídka k nám po škole nastupují do hlavního pracovního poměru. V souvislosti s oborovým zaměřením a vlastním vývojovým centrem je LINET úzce propojený také s technickými vysokými školami, zejména s ČVUT, Fakultou biomedicínského inženýrství. Klíčoví odborníci LINETu zde působí jako mentoři, vedou přednášky a spolupracují na absolventských závěrečných výzkumných pracích.

Zaměstnanecké sbírky

Zaměstnanci mají od vedení firmy maximální podporu v dobrovolnických aktivitách, při pořádání sbírek apod., v tomto ohledu mimo jiné pravidelně funguje zapojení do aktuálních sbírek Nadace Člověk v tísni, ale zaměstnanci LINETu přispívají lidem v nouzi i v rámci jiných charitativních projektů. Zakladatel společnosti Zbyněk Frolík kromě různých charitativních aktivit podporuje také projekt Dobrý anděl, jak jednorázovými dary, tak pravidelnou měsíční finanční podporou.

Spolupráce s Kontem Bariéry

Pod patronací Konta Bariéry vznikl v roce 2012 Nadační fond LINET. Finance rozdělované v rámci Nadačního fondu LINET jsou určené zejména rodinám v tíživé životní situaci a pomáhají lidem se sníženou nebo zcela omezenou soběstačností, kteří pobývají nebo chtějí pobývat v domácím prostředí. Podpora čerpaná z tohoto fondu je určena na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. A LINET také průběžně poskytuje věcné dary v podobě lůžek, antidekubitních matrací a dalšího vybavení.

Zaměstnanci LINETu se každoročně zapojují do dalšího projektu Nadace Konto bariéry. V rámci běžecké charitativní akce Run and Help přispívají určitou částkou za každý uběhnutý kilometr na handicapované děti či jiné znevýhodněné.

More information here

Spolupráce s Transparency International a Nadačním fondem proti korupci

LINET jako příklad úspěšného a přitom férového a podnikání finančně podporuje obě organizace zaměřené na odhalování korupce a nečestného přístupu v podnikání i ostatních sférách společenského života. Podporuje tím svoji vizi, že v podnikání lze prorazit i bez úplatkářství, styků s mafiány nebo nekalými praktikami.